SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Les og følg salgs-og leveringsbetingesler & monteringsveiledning nøye

Disse vilkårene er en del av avtalen mellom deg (kjøper) og oss, Vespgulv AS. For forbrukerkjøp gjelder disse vilkårene med de særskilte reguleringer som følger nedenfor eller som følger av forbrukerkjøpsloven og andre lover som gir forbrukere ufravikelige rettigheter.
Dette dokumentet inneholder også våre generelle monterings vilkår. Disse er en del av avtalen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, våre generelle monteringsanvisninger, opplysninger gitt i ordrebekreftelse og eventuelle særskilte avtalte vilkår. Eventuell produktdokumentasjon og/eller produkt-/monteringsanvisninger som er utstedt fra selger i forbindelse med kjøpet utgjør også del av avtalen. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. For forbrukerkjøp vil avtalen i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Ved bestilling under 30m2 tilkommer det 30% tillegg oppå Veiledende pris ink.mva.

2. Partene
Selger er Vespgulv AS, blir følgende benevnt som <<vi>>, <<selger>>, <<oss>> eller Vespgulv. Kjøper er den kunden (næringsdrivende eller forbruker) som foretar bestillingen og blir i det følgende benevnt <<deg>>, <<dere>>, >>du>>, <<din>>, <<diit>>, <<de>>, <<kjøper>> eller <<kunde>>.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når vi mottar din bestilling. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det er du som kjøper som er ansvarlig for om det blir bestilt for mye eller for lite gulv og ekstra gulvmateriale må dekkes av deg som kunde. Kjøper kan endre sin bestilling etter samtykke fra selger. Endring av bestilling må sendes på e-post.

4. Frakt og risikoen for varen
Ved levering til adresse, menes til gateplan. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert eller har hentet det på lageret vår hos trans express furuseth.

5. Undersøkelse av varene
Etter at varene er levert, plikter kjøper å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen og kontrolleres for skader, og eventuelle skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev vil ikke erstattes. Kunden har ikke reklamasjonsrett på produkter med feil som er montert.

6. Forsinkelse & Levering
ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike. Vi må også ta forbehold om force majeure, transport hindringer, feil under produksjon, forsinkelser av råmaterialer, og transportskader. Vi tar ikke ansvar for økonomisk tap grunnet forsinket levering. Forsinkelser er uansett ikke grunn for opphevelse av kjøpekontrakt, eller å nekte å motta varene.

7. Angrerett/ Retur 
Alle våre produkter er tilvirket/fremstilt etter kjøpers spesifikasjoner. Forbruker har etter angrerettloven ikke angrerett for slike kjøp. Kun lagervarer kan sendes i retur. Bestillingsvarer, tilbudsvarer og partivarer kan ikke returneres. Retur må gjennomføres innen 7 dager etter at varene er mottatt. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 20 prosent i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

8. Reklamasjon 
Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Vi kan motsette deg krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Selger dekker ikke utgifter som måtte følge av at kunden på eget initiativ iverksetter utbedringstiltak, ut over det som måtte være avtalt med Vespgulv. Vespgulv har rett til å besiktige rapporterte feil og mangler.

9. Toleranser av produkt
Kjøper er innforstått med at produktene er basert på naturlige råmaterialer, og at tregulv naturlig vil krympe/bevege seg ved endring av relativ luftfuktighet og temperatur. Det kan forekomme farge- og eller struktur/mønster forskjeller i trebordene/plankene. Alle naturlige forekommende sprekker og åpne kvister er sparklet for hånd. Avvikende farge/nyanseforskjeller er ikke å anse som en mangel som selger er ansvarlig for. En liten gulvprøve, vil ikke kunne vise den fulle bredden av farge- og struktur spekteret. En enkel gulvprøve bit kan dermed ikke benyttes som mal for en total leveranse på et gulv. Kjøper har i hht. pkt. 5 et selvstendig ansvar for å besiktige og godkjenne overflate før montering.

10. Salgspant og betalingsvilkår 
Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA) eks.frakt. På bestilte & lagervarer forhåndsbetales hele beløpet før gulvet settes i produksjon. Alle kjøpere må ha fylt 18 år. Vespgulv har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

11. Personopplysninger 
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12. Endring i vilkårene
Vespgulv AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13. Tvist og konfliktløsning 
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Vi gjør vårt beste for at du skal få en god kjøpsopplevelse og kundetjeneste.

MONTERINGS VILKÅR

Vespgulv AS har ikke ansvar for montering av gulv, de er KUN leverandørerav gulv. Det er SVÆRT VIKTIG at du leser og forstår disse opplysningene i sin helhet før oppstart, siden feil installasjon kan ugyldiggjøre garantiene.

Før du legger gulvet, må følgende være hensyntatt av installatør/eiers ansvar.

- Installatøren må i rimelig grad velge ut materiale og velge å ikke bruke eller kutte av stykker med mangler, uansett årsak
- Om det er tvil om materialets kvalitet, fremstilling eller fabrikk behandling av overflaten, ikke installer det og kontakt leverandøren din umiddelbart.
- Bruk av beis, fyllmasse eller formtre for å korrigere mindre mangler under installasjonen, skal godtas som vanlig prosedyre.
- Det skal være en luftfuktighet RF% i rommet på mellom 38-55% ved montering av gulvet.
- Det bør beregnes minst 6 til 15 % ekstra kapp ved bestilling utfra gulvtype.
- Om det skal monteres meget tunge gjenstander etter at gulvet er lagt er det viktig at den monteres korrekt. For eksempel et kjøkken skal aldri monteres direkte på et flytende gulv.

A. UNDERGULVE
- Underlaget skal være og må forbli tørt, hardt og rett. Sørg for at undergulvet er jevnt nok, dvs maks avvik er 2 millimeter på 2 meter.
- Lamellgulv er ikke egnet til montering på lettbetong med en tetthet på mindre enn 1500 kg/m3.
- Undergulv av tre må være stabilt, tørt og uten løse bord. Om nødvendig må undergulvet festes med tre skruer. OSB-plater for undergulv kan benyttes, men må slipes på forhånd om gulvet skal hellimes slik at lim får feste.
- Ved installering på eksisterende tregulv legges plankene på tvers av det eksisterende gulvet.

B. FØR OG UNDER GULVLEGGING

- Bygningen skal være tett og tørr. Alle utvendige dører og vinduer skal være montert. Murer og malerarbeid, samt annet «vått» arbeid skal være avsluttet og tørket.
- Skal installasjon gjøres på betong/sparkel påse at dette er tørt nok, i henhold til norsk standard. Bruk fuktighets barriere når det forventes av norsk standard.
- Benytt fuktsperre der det er påkrevd, for eksempel hvis parkett skal ligge på betong eller sparklede gulv.
- Under leggingen skal det være etablert et godt temperert inneklima.
Gulvvarme må være avskrudd 2–3 døgn før montering.
- Montøren må ikke installere planker med feil eller mangler uansett årsak. Garantier dekker ikke planker med synlige skader så lenge de er installert.
- Treverket vil naturlig bevege seg med sesongmessige variasjoner i innemiljøet. Derfor må gulvet legges med minst 7-10 millimeter avstand til vegg og andre faste installasjoner. Tykkelse på gulvlister må avklares med leverandør i forkant.

C. ETTER GULVLEGGING
- Av hensyn til herding av olje og hardvoks: Ikke vask gulvet de første 3 ukene etter montering.
- Tørk opp alt søl umiddelbart.
- Temperaturen i rommet bør til enhver tid ligge mellom 18–22 °C. Se for øvrig avsnittet om luftfuktighet nedenfor.
- Merk at lamell- og klikkparkett kan monteres på gulvvarme (Det er noen gulv som ikke tåler dette, derfor sjekk med oss).
- Tresorter som ask, lønn, bjørk og tropiske tresorter bør ikke legges på gulvvarme.
- Sørg for at gulvet det første døgnet etter montering ikke belastes med mer enn 20 kg/m2.
- Varme justeringer med mer enn 1-2°C/grader pr døgn må ikke forekomme, og maksimal temperatur skal ikke overstige 27 °C (alternativt: maks ytelse 60 W/m2). Store temperaturendringer over kort tid kan forårsake kraftige bevegelse i treverket som igjen kan føre til skader/defekter i gulvet.
- Bruk av tepper kan påvirke temperaturen og vær oppmerksom at det kan føre til uttørking av gulvet og påfølgende tørkeskader.

D. LUFTFUKTIGHET

Relativ luftfuktighet måles med et hygrometer og skal ligge mellom 35–65 %. Dersom den relative luftfuktigheten faller under 35 %, kan gulvet tørke ut og av den grunn bli skadet. 

Vespgulv har ikke ansvar for skader som oppstår ved uttørking eller relativ luftfuktighet under 35 %. Det foreligger ikke lenger et reklamasjonsgrunnlag for skader som kan oppstå grunnet uttørking av gulvet. Typiske tørkeskader er at gulvet sprekker opp, kuver seg, det oppstår høydeforskjeller, mellomrom mellom bordene, knirk eller, i verste fall, at det delaminerer. Det er best for tregulvet at det ligger mellom 40-60%. I moderne hus er det nå vanlig med ventilasjonsanlegg som forsterker effekten av tørr uteluft siden de oppnår mye høyere luftutskiftninger enn tidligere løsninger. Man ser ofte et mye tørrere inneklima i disse hjemmene enn eldre bygningsmasse. Ved behov kan luftfukter kjøpes til å få riktig luftfuktighet (RF).

E. KNIRKELYDER FRA GULVET
Knirking skyldes som oftest undergulvet: Dette må være plant, tørt og fast. Se eget avsnitt om dette ovenfor. En annen årsak til knirking kan være feil montering: Knirking kan oppstå dersom gulvet legges for tett inntil veggen, slik at det kommer i spenn (særlig når plankene utvider seg), eller ved at det ligger låst og ikke kan bevege seg (særlig under tung innredning).

Noe lyd fra gulvet som ikke er konstant og kun oppleves fra tid til annen må påregnes og er ikke å anse som feil. Dette vil kunne bli mer merkbart ved tørr inneluft. Det anbefales at man ved tiltagende knirking kontakter Vespgulv for råd. 

Vespgulv AS tar ikke ansvar for bruk eller montering i strid med disse vilkårene.

FOR MER INFORMASJON VENNLIGST KONTAKT OSS ELLER GULV MONTØREN SOM UTFØRER JOBBEN HOS DERE!

Sist Oppdatert i 2023


Vespgulv AS
Fridtjof Nansens vei 5B, 0369 Oslo Tlf: 22 11 20 70
Epost: post@vestgulv.no - www.vestgulv.no